تصاویر تصادفی

 

پیوندها
معاونت عمرانی استانداری

سازمان شهرداری ها

ارتیاط مستقیم با شهردار

 

اوقات شرعی


mod_vvisit_counterامروز46
mod_vvisit_counterدیروز62
mod_vvisit_counterاین ماه1751
mod_vvisit_counterکل بازدیدها111764

آی پی شما : 184.73.52.98
امروز : 04 ارديبهشت 1393Designed by:

سیستم آنلاین محاسبه عوارض املاک

تعاريف

سطح ناخالص كل بنا: عبارتست از مجموع كليه بناهاي موجود در ساختمان

تراكم ساختماني: عبارت است از نسبت سطح زيربناي ساختمان به كل مساحت زمين .

تراكم ناخالص مسكوني: تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت كل زمين در آن منطقه .

تراكم خالص مسكو ني: تعداد جمعيت يك منطقه تقسيم بر مساحت اراضي مسكوني در آن منطقه

واحد مسكوني: عبارتست از كليه ساختمانهايي كه براي سكونت افراد و يا خانوارها ساخته شده و شامل تراكم كم، متوسط، زياد و بسيار زياد مي شود بديهي است اين واحدها داراي اطاق،آشپزخانه و سرويسهاي لازم مي باشند.

واحد تجاري: عبارتست از كليه ساختمان هايي كه برابر تبصره ذيل بند 24ماده 55 قانون شهرداري به منظور كسب و پيشه و تجارت احداث گرديده و يا در آنها واحدهاي صنفي تحت پوشش قانون نظام صنفي و يا واحدهاي تابع قانون تجارت و يا قوانين خاص فعاليت داشته باشند.

تبصره: ساختمان بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري به صورت تجاري مي باشند.

واحد صنعتي: كليه ساختمان هايي كه به منظور استفاده صنعتي و ايجادكارگاه هاي صنعتي احداث شده و يا مي شوند و داراي موافقت اصو لي از مراجعي مانند وزارت جهادكشاورزي، صنايع و معادن مي باشند.

واحد اداري: كليه ساختمان هاي ادارت و سازمانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و مراكز نظامي و انتظامي، بديهي است ساير ساختمانهايي كه از تعاريف مسكوني، تجاري ، صنعتي خارج باشند مشمول تعريف واحد اداري مي شوند.

تبصره: موسسات دولتي و وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي مشروط به اينكه با اصول بازرگاني اداره شده و مشمول پرداخت ماليات باشند از نظر پرداخت عوارض ، تجاري محسوب مي گردند . بديهي است در صورت داشتن يكي از شروط فوق عوارض بصورت اداري محاسبه خواهد شد.

مجتمع مسكوني: به ساختماني اطلاق مي گردد كه بيش از دو طبقه و پيلوت باشد كه در آن m يا زيرزمين بوده و ضابطه طرح تفصيلي آن بيش از 2چند خانوار زندگي مي كنند و داراي ورودي و فضاهاي عمومي مشترك بين ساكنين مي باشد.

پيلوت: به قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه بصورت فضايي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جداكننده گفته مي شود كه فاصله زير سقف آن از گذر 20/ 2 متر باشد.

قيمت منطقه بندي: عبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي مي باشد كه در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي گردد.

در تعيين قيمت منطقه اي، ملاك عرض معبر تعريف شده در طرح تفصيلي و آيين نامه گذربندي مي باشد.

نيم طبقه تجاري: بالكن هاي داخلي واحدهاي تجاري اعم از اينكه دسترسي آن از داخل واحد تجاري در نظر گرفته و يا از دسترسي مستقل استفاده شود به عنوان نيم طبقه تجاري تلقي مي گردد.

مجتمع تجاري: عبارتست از مجموعه واحدهاي تجاري با 10 واحد تجاري و بيشتر در يك قطعه مالكيت كه داراي ورودي يا ورودي ها و فضاهاي عمومي مشترك باشد .

بالكن روباز: به پيش آمدگي هائي اطلاق مي شود كه داراي عرض 60 سانتي متر يا بيشتر باشد و حداقل از يك طرف به فصاي باز مجاورت داشته باشد.

دفتركار: محيطي است كه در آن صرفاً خدمات اداري و دفتري ارائه مي شود و به فعاليت هاي تجاري توليد ، توزيع و عرضه نمي پردازد و از تعريف واحد تجاري خارج مي باشند.همچنين فاقد بالكن داخلي بوده و از نظر طراحي داخلي داراي اتاق و سرويس هاي لازم باشد مانند دفتروكالت ، دفاتر مهندسي و ....

فصل اول

نحوه محاسبه عوارض ساختماني جهت صدور پروانه احداث بنا وتجديدبنا و بالكن و پيش آمدگي در معابر

الف) درصدعوارض مربوط × قیمت منطقه ای زمین × متراژ مجاز =عوارض ساختمانی

K ×P×A=S

چگونگي محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني واحدهاي مسكوني تک واحدی

الف/1: عوارض صدور پروانه هاي ساختماني )خانه هاي مسكوني تك واحدي ومراكز آموزشي غيردولتي  )  تا 600 مترمربع به شرح جدول ذيل :

ردیف

سطح بنای یک واحد مسکونی

درصد عوارض مربوطه

حداقل عوارض هر مترمربع زیر بنا

1

تا 60 مترمربع

% 20قيمت منطقه بندي

20000 ريال

2

تا 100 مترمربع

%30  قيمت منطقه بندي

22000 ريال

3

تا 150 مترمربع

%40 قيمت منطقه بندي

24000 ريال

4

تا 240 مترمربع

% 45قيمت منطقه بندي

26000 ريال

5

تا 300 مترمربع

%60  قيمت منطقه بندي

28000 ريال

6

تا 400 مترمربع

%80 قيمت منطقه بندي

30000 ريال

7

تا 500 مترمربع

%110  قيمت منطقه بندي

32000 ريال

8

تا 600 مترمربع

%140  قيمت منطقه بندي

34000 ريال

9

با لاتر از 600 مترمربع

180%  قيمت منطقه بندي

36000 ريال

الف: 2/ عوارض ساختماني مجتمع هاي مسكوني بيشتر از يك واحد تا 600 و مراكز آموزشي غير دولتي مترمربع طبق جدول زير محاسبه مي گردد.

رديف

سطح ناخالص كل بنا

مبناي محاسبه عوارض براي هر مترمربع سطح ناخالص بنا

1

تا 200 مترمربع

متراژ کل×  %50 قيمت منطقه بندي هر مترمربع )حداقل 45000 ريال( ×  تعداد واحد ها/ متراژکل

100

2

تا 400 مترمربع

متراژ کل×  %50 قيمت منطقه بندي هر مترمربع )حداقل 45000 ريال( ×  تعداد واحد ها/ متراژکل

100

3

تا 600 مترمربع

متراژ کل×  %50 قيمت منطقه بندي هر مترمربع )حداقل 45000 ريال( ×  تعداد واحد ها/ متراژکل

100

 

تبصره1 : عوارض كليه ساختمانهاي تا دو طبقه و پيلوت و يا زيرزمين  بصورت پاركينگ در سطح شهر  بصورت تك واحدي محاسبه مي گردد. بديهي است در صورتي كه حداقل% 50    از مساحت پيلوت يا زير زمين بصورت يك واحد مسكوني باشد و تراكم كل قسمت تبديل شده به مسكوني دريافت شود عوارض بصورت مجتمع سه واحدي محاسبه مي شود و

همچنين در صورتي كه حداقل  %50 سطح اشغال هر يك از طبقات بصورت يك واحد تجاري باشد و تراكم و ارزش افزوده آن وصول گردد عوارض قسمت مسكوني هر طبقه به صورت يك واحد محاسبه مي گردد.

تبصره: 2 ساختمان هاي تا دو طبقه مسكوني و حداكثر 600 مترمربع مجموع زيربنا به ميزان مورد نياز ساختمان به پاركينگ مسقف از سطح زيربنا كسر و مشمول دريافت عوارض نمي باشد براي هر واحد پاركينگ مورد نياز 20 مترمربع و حداكثر تا 60 مترمربع در صورتي كه پاركينگ به مسكوني تبديل شود بايستي عوارض به روز محاسبه و پرداخت شود. در ساختمان هاي بيش از 600 مترمربع و مجتمع ها اين تخفيف در فرمول مربوطه لحاظ شده است.

الف:3/ عوارض ساختماني مجتمع هاي مسكوني بيش از 600 مترمربع و مراكز آموزشي غير دولتي

ردیف

 

سطح ناخالص کل بنا

مبنای محاسبه عوارض برای هر متر مربع سطح ناخالص بنا

1

بیش از 600 متر مربع

100

60%  قیمت منطقه بندی هر متر مربع (حداقل50000ریال)  × (میانگین سطح واحد ها)

تبصره1: در محاسبه عوارض جدولهاي فوق الذكر چنانچه زميني داراي چند بر باشد قيمت منطقه اي گران ترين بر ملك، كه مشرف به معبر است محاسبه خواهد شد.

تبصره2: چنانچه پلاكي كه در پشت جبهه قراردارد ، در اثر انجام تغيير و تبديل در پلاك يا پلاك هاي مجاور قابليت دسترسي به بر جبهه با قيمت منطقه بندي بيشتر را پيدا نمايد مابه التفاوت عوارض براساس قيمت جبهه جديد و آخرين ارزش معاملاتي ملاك عمل ، محاسبه مي گردد.

تبصره3: در مورد تعاونيهاي مسكن كارمندي و كارگري و افرادي كه به صورت مشاعي از طريق سازمان زمين شهري،زمين دريافت نموده اند و نيز مجتمع مسكوني احداثي توسط بنياد شهيد براي اسكان خانواده  شهدا و خانه هاي سازماني دولتي مبناي سطح زيربناي )سطح بنا يك واحد مسكوني) مندرج در جداول فوق عبارتست از متوسط زيربناي هر واحد كه از تقسيم سطح كل زيربنا (سطح ناخالص كل بنا ) بر تعداد واحد مسكوني به دست مي آيد، ملاك محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني قرار خواهد گرفت.

تبصره4: به استنادماده46قانون ساماندهی وحمایت وعرضه مسکن اقشارکم درآمدجامعه مقررگردید بنیادمسکن شهرستان فیروزکوه وشرکتهای مرتبط باطرح مسکن مهرشهرستان فیروزکوه بشرح ذیل اقدام به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی نمایند:

الف-به ازای هرمترمربع بنای مسکونی مبلغ65000ریال معادل (شش هزاروپانصدتومان)

ب-به ازای هرمترمربع مشاعات شامل پارکینگ –راه پله-انباری مبلغ 32500ریال معادل(سه هزارودویست وپنجاه تومان)

3-درصورت کسری پارکینگ برابر طرح ابلاغیه مصوب استانداری محاسبات انجام می گیرد

: Pعبارت است از آخرين ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي شهر  در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و اعلام مي گردد.

ب) نحوه محاسبه عوارض پذيره تجاري و اداري و صنعتي

مستند به دستورالعمل شماره3/1/30-24150/11/1369وزیر محترم كشور عنوان استانداران سراسر كشور

ب/1:عوارض پذيره يك مترمربع از يك واحد ( تجاري ، اداري و صنعتي) در طبقات به شرح ذيل :

ردیف

طبقات

تجاری

اداری

صنعتی

1

همکف

8p

7p

P3

2

زیر زمین

P6

5P

2P

3

اول

7P

5P

2P

4

دوم

5p

5P

P

5

سوم به بالا

3p

3P

P

6

انباری

2p

2P

2P

7

نیم طبقه

3p

3P

2P

 

الف(توضيحات:

تبصره 1: در محاسبه عوارض اين قبيل اماكن P قيمت منطقه بندي معبري كه ورودي ساختمان از آن پيش بيني گرديده مورد لحاظ قرار نخواهد گرفت چنانچه ملك داراي چند بر باشد P در فرمول قيمت منطقه بندي گرانترين معبر لحاظ خواهد شد.

تبصره 2: عوارض پذيره واحد صنفي كلاٌ براساس قيمت منطقه بندي بر جبهه اصلي محاسبه خواهد شد.

تبصره 3: براي فضاهاي باز مورد استفاده در كاربري هاي مختلف كه در راستاي انجام فعاليت مربوطه مثل باراندازهاي دفاتر – آهن فروشي انبارهاي علوفه – گاراژ – كارواش ازمقوله انبار رديف 6 جدول تجاري فوق استفاده شود.

1

5

تبصره 4: عوارض بناي گلخانه هاي مسقف كشاورزي با مصالح سبك مانند : لوله هاي پوليكا، چوب و پوشش پلاستيك و شيشه از يك پنجم(  ) تعرفه صنعتي محاسبه خواهد شد.

تبصره 5: بناهاي سرايداري، نگهباني، اطاق كارگري مطابق با نوع كاربري ذكر شده در پروانه هاي ساختماني عوارض محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 6: نحوه محاسبه انواع مخزن(زير زميني، زميني، هوايي و غيره)

الف) معادل ارزش قيمت منطقه بندي روز دارايي براساس مترمكعب محاسبه شود.

ب) در خصوص مخزني كه در امور كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند.

مثال: استخر پرورش ماهي، غيره معادل ارزش قيمت منطقه اي روز دارائي براساس متر مكعب محاسبه شود.

ب : 2/عوارض پذیره یک متر مربع از چند واحد تجاری، اداری(بیش از یک واحد) با ارتفاع و دهنه مجاز

ردیف

طبقات

تجاری

اداری

ملاحظات

1

همکف

P(n + 10)

60% P( n +10)

N تعداد واحدهای تجاری یا اداری و حداقل آن 2 برابر می باشد.

نکته: منظور از ارتفاع و دهنه ی مجاز ضوابط اعلامی در طرح های مصوب شهری می باشد.

50تا25 (N+10)

متناسب با قیمت منطقه ای

2

زیرزمین

60% P(n + 10)

50% P(n +10)

3

اول

50% P(n +10)

40% P(n +10)

4

دوم

45% P(n +10)

30% P(n +10)

5

سوم به بالا

35% P(n +10)

20% P(n +10)

6

انباری

20% P(n +10)

20% P(n +10)

7

نیم طبقه

20% P(n +10)

20%P(n +10)

 

ب : 3/ عوارض پذيره يك مترمربع از( واحد تجاري، اداري) با ارتفاع و دهنه مغایر با ضوابط مجاز اعلام شده توسط طرح تفضیلی- هادی

تبصره1: عوارض يك مترمربع از يك واحد تجاري اداري با عرض و ارتفاع غير مجاز طبق فرمول ذيل محاسبه مي گردد. × ضریب طبقات

تبصره 2: عوارض يك مترمربع از يك مجتمع تجاري يا چند واحد تجاري با عرض و ارتفاع غير مجاز طبق فرمول زير محاسبه مي گردد :

× ضریب طبقات

توضیح: n تعداد واحد (بیش از یک واحد)، L عرض دهنه فعلی،  L`عرض دهنه ی مجاز،H ارتفاع فعلی،h  ارتفاع مجاز رديف طبقات تجاري اداري

تبصره3: دهنه مورد نظر براي هر مغازه يعني بر هر مغازه، در اين دستورالعمل عبارتست از فاصله بين دو تيغه. بنابراين چنانچه يك مغازه داراي چند درب باشد ملاك محاسبه دهنه مجاز است و به اضافه طول آن عوارض پذيره تعلق خواهد گرفت و چنانچه دهنه ها از جهات مختلف باشند فقط اضافه بر دهنه مجاز از بزرگترين بر مغازه، ملاك عمل خواهد بود و منظور از ارتفاع عبارت است از فاصله كف واحد تا كف طبقه بعدي آن هر چند داراي نيم طبقه داخل مغازه باشد.

تبصره4: در محاسبه عوارض پذيره واحدهاي تجاري و اداري كه به صورت مجتمع يا پاساژ باشد، فضاي باز قسمت وسط را كه در طول ارتفاع ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رويت مي نمايد مورد محاسبه قرار نمي گيرد.

تبصره5: به استناد بند 3 مصوبه شماره م/16985/ 1قوه قضائيه عوارض زيرزمينهاي پايين تر از زيرزمين اول مشروط به اينكه قابليت تجاري، اداري داشته باشد به ازاء هر طبقه پايين تر از زيرزمين اول % 10كمتر از زيرزمين اول مي باشد.

تبصره6:عوارض یک متر مربع بنای تجاری و اداری در مجتمع ها و پاساژها بین 15 تا 20 برابر قیمت منطقه بندی روز دارایی محاسبه واخذ خواهد شد.

تبصره: 7 در مجتمع هاي تجاري كه عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي تجاري بيشتر از حد مجاز است ملاك عمل ميانگين عرض دهنه و ارتفاع واحدهاي غير مجاز است.

تبصره: 8 درخصوص عرض و ارتفاع سوله چنانچه دهنه سوله به محوطه كارگاه باشد با عرض مجاز و در مورد ارتفاع در صورتي كه غير مجاز باشد طبق فرمول محاسبه مي گردد.

عوارض ناشی از تجميع واحدهاي تجاري علاوه بر عوارض پذيره براي مجتمع هاي بيش از 50 واحدي به شرح ذيل محاسبه مي گردد.

مشاعات

سقف مجاز برای محاسبه ی عوارض مجتمع های تجاری و اداری بر اساس جداول فوق و حداکثر تا سقف 20P  تعیین می گردد.

در محاسبه ی عوارض پذیره مجتمع های تجاری و اداری، عوارض پذیره فضا های مشاعات شامل راهروها،راه پله، نمازخانه، سرویس های بهداشتی عمومی ،اتاق مدیریت مجتمع و...

در فرمول طبقات 1=(10+n) در نظر گرفته شود.

ردیف

طبقات

واحد تجاری

واحد اداری

1

همکف

5p%

3p%

2

زیر زمین

P3%

25p%

3

اول

25p%

2p%

4

دوم

225p%

15p%

5

سوم به بالا

175%

1p%

6

انباری

1%

1p%

7

نیم طبقه

0.05%

5p%

مثال :

چنانچه يك مجتمع تجاري بصورت سه طبقه (زيرزمين، همكف، اول) زيرزمين 65 واحد با زيربناي 1300 مترمربع و طبقه همكف 60 واحد با زيربناي1200 مترمربع وطبقه اول 45 واحد با زيربناي 1100 مترمربع با قيمت منطقه بندي 45000 ريال عوارض ناشي از تجميع واحدهاي تجاري به شرح ذيل است :

a = 0/24 × 65 × 45 000 × 1300 = 912/600/000 R

b = 0/4 × 60 × 45 000 × 1200 = 1/296/000/000 R

c = 0/2 × 45 × 45 000 × 1100 = 445 /500/000 R

جمع کل عوارض912/600/000 + 1/296/000/000 + 445 /500/000 = 2/654/100/000R

توضيحات

1- عوارض پذيره مجتمع هاي اداري و تجاري مانند پاساژ، تيمچه و سراي تا 10 متر عمق براساس قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر آن به ازاي ده متر عمق دوم براساس 80% قيمت منطقه اي جبهه اول و مازاد بر 20متر عمق براساس 60%قيمت منطقه اي جبهه اول در صورتي كه ازقيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي كمتر نباشدكه در اين صورت قيمت منطقه اي جبهه هاي بعدي ملاك عمل خواهد بود محاسبه مي شود. واحدهاي تجاري كه بصورت گاراژ قصد احداث دارند مشمول اين بندمي گردند.

2 - بر جبهه جهت پاساژ و تيمچه و سراي كه زيربناي آن نسبت به خيابان فاصله دارد از شروع زيربناي پاساژ مي باشد.

تعداد واحدها

3- در محاسبه مجتمع هاي تجاري كه عمق لحاظ مي گردد n تعداد واحد های مورد درخواست اوليه در هر طبقه مي باشد.

4- در محاسبه مجتمع هاي تجاري كه در هر طبقه داراي دفتركار و واحد تجاری هستند،  n مجموع تعداد دفاتر و واحدهاي تجاري مورد درخواست در هر طبقه است.

.مثال : چنانچه يك مجتمع تجاري داراي 30 واحد تجاري در طبقه همكف كه 5 واحد آن به مساحت 120 مترمربع در عمق اول و 10 واحد آن به مساحت200 مترمربع در عمق دوم و 15 واحد مابقي به مساحت 300 مترمربع در عمق سوم و كلاً به عرض و ارتفاع مجاز و با قيمت منطقه بندي 50000 ريال باشد به شرح ذيل محاسبه مي گردد.

عوارض

-5  عوارض پذيره واحدهاي صنعتي كلاً براساس قيمت منطقه اي بر جبهه اصلي كه بر ملك به آن مي باشد محاسبه خواهد شد.

6- در محاسبه عوارض پذيره نيم طبقه احداثي در داخل سطوح تجاري صرفاً مساحت نيم طبقه ايجاد شده ملاك محاسبه است و عمق جبهه براساس بند 1 تعيين مي شود.

-7  عوارض احداث پاركينگ در واحدهاي غير مسكوني( احداث پاركينگ روبسته اعم از اينكه در زيرزمين و يا ساير طبقات باشد) به ماخذ2P محاسبه مي گردد.

بديهي است در اراضي با كاربري پاركينگ صرفاً احداث پاركينگ عمومي مشمول عوارض ساخت نخواهد بود.

عوارض بالكن و پيش آمدگي در معابر

الف : در صورتي كه پيش آمدگي در معبر عمومي به صورت روبسته و زيربناي مفيد مورد استفاده واحدهاي مسكوني، تجاري ، اداري، صنعتي قرار گيرد علاوه بر اينكه جزو زيربناي مفيد محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش

آمدگي –واحدهای مسکونی 5p---واحدهای تجاریp8---,واحدهای اداریp8---واحدصنعتیp6               ّ

ب:درصورتی که پیش آمدگی به صورت روبسته ودارای دیوارهای جانبی باشدولی بصورت بنای غیرمفیدمورداستفاده قرارگیردصرفا"به صورت بالکن علاوه براینکه جز زیربنای ناخالص محسوب وعوارض مربوطه وصول خواهدشد ازهرمترمربع پیش آمدگی واحدهای مسکونی یک دوم عوارض پیش آمدگی مفید---واحدهای تجاری یک دوم عوارض  پیش آمدگی مفید ----واحدهای اداری یک دوم عوارض پیش آمدگی مفید--- واحدهای صنعتی یک دوم عوارض پیش آمدگی مفید

ج : چنانچه پيش آمدگي به صورت روباز و فاقد ديوارهاي جانبي باشد تراس علاوه براينكه جزء زيربناي ناخالص محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد از هر مترمربع پيش آمدگيp.2... وصول مي گردد.

تبصره : چنانچه پيش آمدگي سقف صرفاً به صورت سايه بان مورد استفاده قرار گيردمشمول عوارض نخواهدبود

(P آخرين قيمت منطقه بندي كه ملاك محاسبه عوارض است مي باشد.)

برای محاسبه ی عوارض پیش آمدگی بناهای غیر مفید مثل: باران گیر، نماسازی و دکورهای برجسته و... مشمول عوارض نخواهد بود.

فصل دوم

عوارض تغییر کاربری:

برای محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری برابر ضوابط طرح هادی وجامع شهروهمچنین اراضی واقع درحوزه شهرکه نیاز به تغییر کاربری دارند درهنگام پیشنهاد آن جهت تصویب کمیته فنی طرح هادی یا کمیسیون موضوع ماده5قانون شورای عالی شهرسازی ومعماری می بایست نسبت به محاسبه عوارض متعلقه بشرح ذیل اقدام نماید.

K× p × s

درفرمول فوق

K- همان ضریب اراضی با کاربری های مختلف میباشد

s- مساحت زمین وبنا مورد نظر

- p قیمت منطقه بندی زمین (روز دارایی)

ضریبk برای کاربری مسکونی باتراکم کم 6—باتراکم متوسط 8— --- کاربری تجاری 20--- اداری وانتظامی14--- صنعتی 18---  مشاغل مزاحم 10--- حمل ونقل وانبار5---  تاسیسات وتجهیزات شهری3--- ورزشی وبهداشتی درمانی2---  آموزشی .فضای سبز.مذهبی 1 وغیره 1 تعریف شده است.

تبصره 1- درهنگام تغییرکاربری ملک به کاربری دیگربرای محاسبه عوارض  مابه التفاوت ضریبk درکاربری مقصد به مبداء لحاظ میشود درصورتیکه تفاضل حاصل عدد مثبت باشد قابل وصول است.

تبصره2- برای محاسبه عوارض تغییر کاربری درحریم شهرها دوبرابر سطح اشغال بنا درفرمول فوق عمل می گردد.

تبصره3- درمواردی که درقبال تغییرکاربری زمین –بخشی ازملک به شهرداری واگذار میگردد چنانچه قیمت ملک مورد واگذاری ازعوارض تغییرکاربری  دفترچه محاسباتی عوارض کمتر نباشد باقیمانده پلاک مشمول عوارض تغییر کاربری نخواهد شد. درغیراینصورت مابه التفاوت عوارض تغییرکاربری اخذ خواهد شد.

تبصره 4-  بدیهی است درصورت عدم تصویب پیشنهاد مذکور توسط مراجع ذیصلاح  مبالغ دریافتی یاتضمین اخذ شده دراین خصوص به موءدی بایستی مسترد گردد.

فصل سوم

نحوه محاسبه عوارض ساختمانهاي ساخته شده:

-1  كليه ساختمانهاي مسكوني قديمي گل بام كه از مخلوط خشت و آجر و سقف تيرچوب باشند از پرداخت عوارض ساختماني و كسري پاركينگ گروهي و تراكم معاف مي باشند.

-2  كليه ساختمانهاي مسكوني قديمي كه قبل از سال 1352 احداث شده باشند و مشمول بند يك نباشند اعم از پوشش شيرواني و يا تراس در صورت نداشتن مجوز        عوارض به نرخ روز دريافت خواهد شد.

تبصره:1 كليه ساختمان هاي مسكوني احداثي بين سالهاي 1352 تا پايان 1365)1)1لغایت (1365/12/ 29 بر اساس بخشنامه شماره  8616/1/3/34 مورخه1371/04/28   عوارض آن به نرخ روز محاسبه و وصول مي گردد. بديهي است ساختمانهاي احداثي بعد از تاريخ 1366/01/01 پس ازطرح موضوع در كميسيون ماده 100 برابر تبصره 2 محاسبه مي گردد.

تبصره : 2به استناد تبصره 5 دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخه 1369/02/17  وزارت محترم كشور در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختماني بناهاي احداثي مازاد بر پروانه ساختماني يا بناهاي احداثي بدون پروانه ساختماني در خانه هاي تك واحدي و مجتمع هاي مسكوني در صورتي كه راي قطعي كميسيون ماده 100 بر ابقاء بنا باشد (سطح ناخالص كل

بنا )در رديف مربوط از جدول (تك واحدي يا مجتمع) منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده، دريافت خواهد شد بديهي در ساختمانهايي كه قبل از ابلاغ بخشنامه مورخه  1369/01/16 پروانه ساختماني دريافت داشته اند و بعداً مرتكب خلاف شده و يا مي شوند پس از صدور رأي قطعي كميسيون ماده 100 مبني بر ابقاء بنا فقط عوارض صدور پروانه ساختماني بناي احداثي مازاد بر پروانه و يا بدون پروانه محاسبه و از مالك اخذ خواهد شد.

کلیه ساختمانهای تجاری که قبل از 1369/01/01 به بهره برداری رسیده و فاقد مجوز هستند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده  100 و قطعیت رای مبنی بر ابقاء بنا مشمول عوارض ارزش افزوده نمی شوند.(عوارض تغییرکاربری اخذنمی شود)

منظور از بهره برداري ، فعاليت شغلي در واحد مورد نظر با گواهي ادار ات ذيصلاح مي باشد (اداره دارايي و اصناف)

-4در صورتي كه ساختمانهاي مسكوني احداثي قبل از سال 1369 تقاضاي اضافه بنا و اضافه طبقه نمايند مقدار زيربناي داراي مجوز بعد از سال 1369 با مقدار مورد تقاضا جمع و بصورت مابه التفاوت عوارض دريافت مي گردد.

-5 مستند به نظريه حقوقي شماره 1360/12/7-7/5522 اداره حقوقی و نیز مستفاد از تباصر 2،3،4،5 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری که پرداخت جريمه را برعهده مالك فعلي ملك به عنوان ذينفع مي داند كليه ساختمانهايي كه با استعلام از شهرداري نقل و انتقال شده و هيچگونه تغييري هم بعد از نقل و انتقال در آنها صورت نگرفته باشد در صورتي كه داراي بدهي باشند براساس قيمت منطقه بندي سال انتقال( قبل از سال 1369براساس منطقه بندي نوسازي و بعد از سال 1369 دفترچه منطقه بندي دارایی) محاسبه و دریافت خواهد شد.

-6 عوارض تعويض پوشش : ساختمانهايي كه قصد تعويض پوشش دارندمشمول پرداخت عوارض  نمي گردند.

-7 ساختمانهايي كه نياز به تعميرات اساسي به قصد استحكام بنا دارند در صورتيكه مقدار زيربنا اضافه نگردد و تعويض پوشش صورت نگيرد و يا سقف جديدي احداث نگردد مشمول عوارض نمي گردد.

-8 ساختمان هايي كه قبلاً خارج از محدوده قانوني قرار داشته و در حال حاضر براثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع مي شوند پس از طرح موضوع در كميسيون ماده 100 نسبت به وصول عوارض آنها اقدام مي گردد .

-9 عوارض بالكنهاي روباز داخلي كه پروانه ساختماني ملك قبل از سال 1364 صادر شده باشد قابل وصول نبوده و در جمع زيربنا نيز منظور نخواهد شد.

-10 بالكنهاي روباز داخلي و خارجي كمتر از 60 سانتي متر بعنوان آبچك منظور و عوارض دريافت نمي گردد.

-11  بالكنهاي روباز كه بعداز سال 1364 احداث و بيش از 60 سانتي متر پيش آمدگي داشته باشند در سطح ناخالص زيربنا منظور و مورد محاسبه عوارض قرار خواهند گرفت.

-12 براي صدور پايانكار ساختمانهاي تجاري،اداري و صنعتي كه پروانه ساختماني آنها قبل از ابلاغ بخشنامه 1369/1/19-1087/1/3/34 صادر شده  و تخلفي ندارند عوارض پذيره وصول نخواهد شد.

13= ساختمانهاي تجاري،اداري يا صنعتي كه داراي تخلف بوده و در كميسيونهاي ماده صد و يا محاكم قضايي ذيربط منتهي به صدور رأي شده و يا مي شوند و حكم صادره قطعيت يافته باشد به استناد دادنامه شماره 587 مورخه1383/11/25 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مصوبه شماره /21648ش الف د مورخه 1385/10/17   مشمول پرداخت كليه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاري و در زمان وصول مطالبات مي گردند.

-14  در محاسبه عوارض نيم طبقه داخل واحد تجاري ساخته شده قبل از1384/7/1 صرفاً عوارض پذيره برابر مقررات جاري و تراكم مازاد بر 50%  مساحت مغازه مورد محاسبه و وصول قرار مي گيرد.

-15  در مورد ساختمانهاي ساخته شده در صورتي كه تخلف از سوي مهندس ناظر ساختمان باشد، توسط شهرداري موضوع به نظام مهندسي ارجاع و در صورتي كه تخلف بر اثر مغايرت نقشه با پروانه صادره باشد، چنانچه اين مغايرت مخالف اصول شهرسازي ، فني و بهداشتي نباشد با اخذ عوارض به قيمت روز بدون ارجاع پرونده به كميسيون ماده صد ، عدم خلاف و پايانكار صادر گردد.

 

فصل چهارم

عوارض تمديد پروانه

ماده واحده :

كليه مالكيني كه به شرح اين ماده واحده و تباصر ذيل پس از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه ساختماني جهت تمديد آن و يا جهت انجام اموري كه مستلزم تمديد پروانه مي باشد به شهرداري مراجعه مي نمايند مشمول پرداخت مابه التفاوت كليه عوارض متعلقه، به استثناء عوارض سهم خارج از شهرداري (آموزش وپرورش و نوسازي مدارس)  هزينه خدمات و عوارض حذف پاركينگ خواهند شد.

تبصره :1 کلیه پروانه هاي ساختماني ملزم به تمدید پس از طی زمان مندرج در پروانه می باشند.

تبصره :2 كليه پروانه ها چنانچه قبل از اتمام مدت زمان مندرج در پروانه تقاضاي تمديد آن گردد فقط براي يكبار بدون اخذ عوارض به مدت يكسال تمديد مي گردد.

به استناد مصوبه شماره15823 /ش الف س مورخه1388/12/24  استثنايي كه ساختمان داراي شرايط ذيل بوده و امكان اتمام عمليات ساختماني وجود نداشته باشد در صورت مراجعه در مهلت قانوني پروانه، بنا به تشخيص معاونت شهرسازي و معماري موضوع در كميته اي متشكل از مسئول واحد شهرسازي، شهردار ، شورا مطرح و حداكثر از 3 تا 12 ماه مدت زمان اعتبار پروانه افزايش خواهد يافت  -1  ساختمان به لحاظ هندسي داراي شكل نامنظم باشد .

-2  حداقل از سه جهت نياز به نماسازي داشته باشد .

-3  ضوابط مربوط به مباحث پانزدهم و نوزدهم مقررات ملي ساختمان در آنها رعايت گردد.

-4  اجرا مطابق با نقشه هاي مصوب نما، معماري، سازه، تاسيسات و مفاد مندرج در پروانه ساختماني توسط عوامل ذيصلاح انجام گيرد.

-5  ضوابط و استانداردهاي ايمني و حفاظت ساختمان ها و گذرهاي مجاور و وابط ترافيكي در آنها رعايت گردد .

-6 رعايت ضوابط معلولين جسمي و حركتي.

-7  انجام تست هاي فني مربوط به بتن و فولاد و جوش توسط شركتهاي معتبر تاييد صلاحيت شده.

تبصره :4 املاكي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ 1371/1/1صادر و احداث بنا گرديده اند و در حال حاضر قصد دريافت پايانكار دارند مشمول عوارض تمديد نمي گردند.

تبصره : 5املاكي كه پروانه ساختماني آنها قبل از تاريخ 1371/1/1صادر و احداث بنا گرديده و در حال حاضر قصد دريافت عدم خلاف دارند مشروط براينكه پروانه از نظر آيين نامه 2800 و انطباق با طرحهاي شهري مصوب، قابل تمديد باشد مشمول  عوارض تمديد پروانه مي گردند.

تبصره :6املاكي كه پروانه ساختماني آنها بعد از تاريخ 1371/1/1صادر و تا زمان ابلاغ مصوبه احداث بنا گرديده و مهلت پروانه آنها به اتمام رسيده و قصد دريافت پايانكار داشته باشند مشمول       عوارض تمديد پروانه ساختماني مي شوند.

تبصره 6 مكرر : صاحبان املاكي كه پروانه ساختماني آنها بعد از تاريخ تصويب اين مصوبه صادر مي گردد در زمان درخواست دريافت پايانكار در صورتي مشمول     عوارض تمديد پروانه ساختماني مي گردند كه عدم خلاف ساختمان را دريافت نموده باشند در غير اينصورت مشمول       عوارض تمديد پروانه مي گردند.

تبصره :8 املاكي كه پروانه ساختماني آنها بعد از تاريخ 1371/1/1صادر و تا زمان ابلاغ مصوبه احداث بنا گرديده و مهلت پروانه آنها به اتمام رسيده و قصد اخذ عدم خلاف داشته باشند مشمول     عوارض تمديد پروانه ساختماني مي شوند.

تبصره : 9كليه مالكيني كه در مدت زمان قانوني پروانه، عمليات ساختماني را به اتمام رسانده، و درخواست پايانكار نمايند، و اين موضوع به تاييد شهرداري نيز رسيده باشد اما به جهت مشكلات قانوني و يا تشريفات شهرداري) نداشتن سند، نامه سازمان آتش نشاني، تأييد شركتهاي خدمات و... امكان صدور پايانكار براي اينگونه ساختمان ها نباشد در زمان صدور پايانكار مشمول عوارض تمديد نمي گردند.

تبصره : 10ساختمان هايي كه مالك قبل از اتمام مهلت پروانه ، درخواست تمديد نموده و داراي تخلف ساختماني بوده ، و پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع گرديده و پروانه آنها نيز قابل تمديد نمي باشد. مدت زماني كه پرونده در كميسيون مطرح مي باشد به مدت پروانه اضافه مي گردد.

تبصره :11 درخصوص پروانه هايي كه شروع به احداث بنا نكرده و به صورت زمين باشد در صورت درخواست تمديد پروانه مشمول 3/4 عوارض تمديد پروانه ساختمان مي گردند.

تبصره :12 براي واحدهايي كه داراي چند بر مي باشد ملاك عمل شهرداري در محاسبه عوارض تمديد بالاترين عرض گذر خواهد بود.

تبصره13: تمديد پروانه هاي اهم از مسكوني تجاري اداري صنعتي ، كسانيكه بعد اتمام مهلت مندرج در پروانه ساختماني جهت تمديد آن مراجعه نمايد (بصورت زمين مي باشد) صرفاً ما به التفاوت عوارض (تفاضل عوارض معلقه براساس محاسبه روز با عوارض پرداخت شده قبلي) وصول گردد.

 

فصل پنجم

عوارض تجديد بناي ساختمان هاي فرسوده

ماده واحده:

به شهرداري اجازه داده مي شود جهت تشويق سازندگان واحدهاي مسكوني در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتهاي غير رسمي تسهيلاتي به شرح ذيل ارائه نمايد.

الف (درخصوص عوارض پروانه ساختماني جهت املاك مسكوني مجاز كه نسبت به تخريب و نوسازي اقدام مي نمايند   20%درصد عوارض پروانه براي كل پروانه (صرفاً عوارض صدور پروانه ) پس از رعایت اصول شهرسازی شامل عقب نشینی-پخی وغیره ... اخذ گردد لازم به ذكر است در خصوص واحد هاي تجاري و اداري معادل40%درصد عوارض پروانه يا پذيره اخذ گردد.

ب) به منظور تشويق مالكين جهت تجميع پلاكهاي همجوار به شهرداري اجازه داده مي شود علاوه بر درصد اعلام شده درصد دیگری نیز با موقعیت ملک لحاظ نماید.

 

تعدادقطعات تجمیع شده                                                                 درصد عوارض متعلقه

دو قطعه                                                                                       50%

سه قطعه به بالا                                                                               35%

فصل ششم

حق مشرفيت

تعاريف :

طرحهاي اصلاح معابر : به طرحهايي اطلاق مي گر دد كه در اثر مطالعات ترافيكي و يا طرحهاي شهرسازي نياز به اصلاحات در طرح يا معبر دارند.

طرحهاي توسعه و تطويل : به گذرهايي اطلاق مي گردد كه ادامه مسير موجود بر اثر مطالعات ترافيكي در طرح هاي شهرسازي پيش بيني و طراحي شده اند.

طرحهاي تعريضي: به گذرهايي اطلاق مي گردد كه غالباً در هنگام تجديد بنا يا احداث بنا برابر آئين نامه گذربندي يا طرحهاي تفصيلي و ساماندهي مشمول عقب نشيني مي گردند.

طرحهاي احداثي : به گذرهايي اطلاق مي گردد كه براساس مطالعات شهرسازي و ترافيكي ايجاد و احداث مي گردند.

ماده واحده : به كليه اراضي واملاكي كه براثر طرحهاي اصلاحي ، تعريض ، توسعه اي و احداثي در بر گذر اصلاحي يا تعريض و يا احداثي واقع مي شوند عوارض حق مشرفيت براي يك بار تعلق مي گيرد كه هنگام فروش (نسبت به سهم فروش رفته) از صاحبان اين قبيل املاك برابر مفاد تباصر ذيل اين ماده واحده توسط شهرداري وصول خواهد شد.

تبصره :1 عوارض حق مشرفيت به كليه اراضي و املاكي كه در معرض طرح و يا براساس اجراء طرح هاي ماده واحده برگذر واقع شده يا مي شوند7P  مي باشد و اجراء كليه عمليات اجرايي مربوط به اين طرحها به عهده شهرداري مي باشد.

تبصره2 :هر قطعه زمینی که درمعرض اجرای طرح های تعریض وتوسعه واصلاح معابر وخیابانهاومیادین دربرگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای قرار می گیرند عوارض حق مشرفیت برای یکبار به آنها تعلق میگیردکه درزمان اخذ پروانه ساخت –نقل وانتقال مشروط به اجرای طرح دربر اصلاحی ازصاحبان این قبیل املاک برابرفرمول ذیل اخذ می شود

2p4>(1p_2p )3

درفرمول فوق 2p قیمت منطقه ای بعد از اجرای طرح میباشد.

درفرمول فوق 1 قیمت منطقه ای   pقبل از اجرای طرح میباشد.

تبصره:3 در صورتي كه بيش از 10 % از مساحت املاك در نتيجه اجراي طرح هاي اين ماده بدون دريافت هر گونه غرامتي به مسير الحاق شده باشد براي باقي مانده اين قبيل املاك حق مشرفيت شامل نخواهد شد.

تبصره4: حق مشرفيت برابر است با ارزش معاملاتی عرصه روز براي باقيمانده املاكي كه در معابر واقع شده اند محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

فصل هفتم

عوارض مازاد تراكم

ماده واحده:

به استناد تبصره يكم (1)ذيل ماده (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا ارائه دهندگان1381/10/22 مجلس شوراي اسلامي ايران كه به تاريخ 1381/10/25 22 1381 به تاييد شوراي نگهبان قانون اساس جمهوري اسلامي ايران رسيده به منظور تامين اعتبار لازم جهت اجراي پروژهاي عمراني- خدماتي و هم چنين ايجاد همخواني لازم بين سياست وصولي عوارض تراكم و سرانه هاي خدماتي مورد نياز از محل وصول عوارض تراكم ساختماني در حد ضابطه طرح تفصيلي و مازاد بر ضابطه طرح تفصيلي بر اساس راي كميسيون ماده 5 به شهرداري  اجازه داده مي شود طبق تباصر ذيل اقدام به وصول عوارض تراكم نمايد .

تبصره 1: انباري تجاري بدون توجه به اينكه در چه طبقه اي باش جزء زيربناي مشمول تراكم مي باشد( مازاد به سطح اشغال)

تبصره 2: احداث پاركينگ هاي عمومي درصورتی که زمینی باکاربری مذکور باشد مشمول پرداخت تراكم نمي گردد.

تبصره 3: براي محاسبه عوارض مازاد بر تراكم مجاز با كاربري هاي مختلف كه برابر ضوابط پيش بيني شده در دفترچه طرح هادي و طرح جامع و همچنين در صورتي كه املاك واقع در حوزه شهر نياز به افزايش تراكم داشته باشند هنگام پيشنهاد براي تصويب در كميته فني طرحهاي هادي يا كميسيون موضوع ماده50 قانون شوراي عالي شهرسازي و معماري از فرمول زير استفاده شود.

P                                                                           × S ×K

واحد هاي مسكوني با تراكم كم

 

 

4

 

 

واحد هاي مسكوني با تراكم متوسط

 

 

7

 

 

واحدهای تجاري

 

 

8

واحد های صنعتي و كارگاهي

 

 

8

 

واحدهای اداري

 

 

8

 

مراكز آموزشي غيردولتي

 

 

 

7

 

 

ساير

 

 

5

 

فصل هشتم

عوارض تفكيك و هزينه خدمات

-1 عوارض تفكيك املاك مجاز

الف : عوارض تفكيك اراضي و اعياني

-1  هر مترمربع تفكيك اراضي با كاربري مسكوني 25% قيمت منطقه اي روز دارايي .

-2  هرمترمربع تفكيك اراضي باكاربري تجاري، ..80% قيمت منطقه اي روز دارايي.

-3  عوارض تفكيك اراضي با كاربري اداري به ازاء هرمترمربع تفكيك P 60%.....

-4  عوارض تفكيك اراضي با كاربري صنعتي به ازاء هر مترمربع تفكيك P 80%

5-سایرمواردp20%

ب:  برای محاسبه عوارض تفکیک عرصه (املاک غیر مجاز)

1-تفکیک اراضی واقع درمحدوده شهر وحریم آن که برابر ماده 101 قانون شهرداریها صورتمجلس تفکیکی به تصویب شهرداری نرسیده است وهمچنین عرصه بناهای مطروحه درکمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها وماده 147 اصلاحی ثبت واراضی قولنامه ای که بصورت غیرمجاز تفکیک عرصه نموده اند به شرح فرمول ذیل محاسبه می گردد.

-ضوابط تفکیک متناسب بانوع کاربری براساس دفترچه طرح هادی یاجامع هرشهرتوسط واحدفنی وشهرسازی شهرداریهاتعیین می شود.

بامتراژحدنصاب ضوابط تفکیک   هشتاد درصد× ضریب×ارزش منطقه ای×مساحت عرصه          80%× k × p × s

زیرحدنصاب ضوابط تفکیک  صدوبيست درصد  ضریب×ارزش منطقه ای×مساحت عرصه           120%×k ×p ×s

مسکونی6-تجاری12-صنعتی واداری ومشاغل مزاحم شهری حمل ونقل وانبار 8 –ورزشی،، فرهنگی، مذهبی، درمانی 4-سایرکاربریها وحریم14 برابر ارزش منطقه ای موضوع دفترچه امور اقتصادی ودارایی

تبصره2-اگر یک ملک براثرعبور خیابان ،  لوله های آبرسانی ، گازرسانی  ودکل های برق به چند قطعه تفکیک گردد به عنوان عوامل قهری تلقی شده وعوارض برابر تعرفه مجاز محاسبه خواهد شد.

2-تفکیک اعیانی غیرمجاز (تبدیل یا اضافه واحد):    درصورتی که کمیسیون ماده صد وارد رسیدگی وجریمه نشده باشد معادل 40%آخرین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری پس از کسر واحد بزرگتر اعمال خواهد شد..

ماده واحده :

به استناد تبصره 1ماده 5قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي موسوم به قانون تجميع عوارض به منظور تامين بخشي از هزينه تملك باغات غيرقابل تفكيك محدوده خدماتي به استثناء باغات حوزه استحفاظي قصردشت و نيز حفظ و حراست و گسترش فضاي سبز و گذر از مالكيت خصوصي به مالكيت عمومي و جلوگيري از تفكيك هاي غير قانوني به شهرداري  اجازه داده ميشود طبق فرمول %25] ×100 P × [ S و بر اساس تباصر ذيل نسبت به وصول عوارض تفكيك باغات اقدام نمايد .

تبصره1 : حداقل مساحت قطعه باغ تفكيكي 2000 مترمربع مي باشد .

تبصره2 : منظور از باغ، باغات داراي سند ششدانگ و قابل تفكيك براساس دستورالعمل اجرايي موضوع ماده 14 قانون زمين شهري مي باشد و ضمناً هرگونه ساخت و ساز براساس مفاد دستورالعمل وزيرمحترم مسكن و شهرسازي (به صورت دستورالعمل پيوست ممهور به مهر شورا)  خواهد بود.

تبصره: 3 قبل از هر اقدامي تهيه شناسنامه اشجار تحت نظر سازمان فضاي سبز شهرداري الزامي است .

تبصره :4 رعايت اصول شهرسازي و رعايت هم جواري در هنگام تفكيك باغات الزامي است .

تبصره : 5طبق ماده 101 قانون شهرداري ها معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اينگونه باغات ايجاد مي شود متعلق به شهرداري بوده و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان وجهي به صاحب آن پرداخت نخواهد كرد .

تبصره : 6عوارض باغات تفكيك شده قبلي در صورتي كه شرايط ماده14 دستورالعمل مربوط را دارا باشند برابر فرمول ذيل محاسبه مي گردد :

× 1/66 × 30 × P × 2                                                   سطح اشغال

تبصره : 7باغات با سند ششدانگ كه قبل از تصويب اين مصوبه در آنها براساس پروانه ساختماني شهرداري احداث بنا گرديده و داراي پايان كار مي باشند و يا با تاييد شهرداري تفكيك گرديده اند در صورت عدم تقاضاي تفكيك مجدد مشمول اين دستورالعمل نمي گردند .

مساحت عرصه

تبصره : 8عوارض باغات تفكيك شده قبلي در صورتي كه رعايت شرايط دستورالعمل ماده 14 را از نظر تفكيك انجام نداده باشند برابر فرمول ذيل محاسبه مي گردد :

سطح اشتغال

× 1/66 × 30P × 2(1 +                    )                                                                        سطح اشغال

تبصره :9درصورت احداث بنا حداقل 80% فضاي باز بايد صرف احداث فضاي سبز توام با غرس اشجار مناسب به ازا ی 10 تا 15 مترمربع يك درخت گرديده و اين موضوع بايد در پروانه ساختماني درج و در گواهي پايان كار و هر گونه نقل و انتقال بعدي كنترل شود .

سطح اشتغال بدون مجوز

تبصره : 10عوارض باغات تفكيك شده قبلي در صورتي كه زيربناي بدون مجوز و يا خلاف مفاد پروانه احداث شده باشد به شرح زير محاسبه مي گردد :

مساحت کل عرصه

× 1/66 × 30 × P × 2 ( 1/ 5 +                              )            سطح اشغال بدون مجوز

تبصره :11 كليه تفكيك هاي انجام شده بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه شماره/4030ش الف س مورخ 1386/11/16 طبق بند الف فرمول ماده واحده قابل محاسبه و وصول مي باشد .

توضيحات :

:P عبارت است از آخرين نرخ ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي شهر  مي باشد و در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي گردد .

: S مساحت خالص قطعات تفكيكي

دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري) موضوعات باغات و اراضي كشاورزي(

سازمان زمين شهري

ضوابط و مقررات مربوط به تبديل و تغير كاربري، افراز و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع ماده 14 قانون زمين شهري، بر حسب اينكه داخل محدوده قانوني يااستحفاظي قرار داشته باشند به شرح زير تعيين و جايگزين ضوابط و مقررات قبلي مي گردد .

در اجراي اين ضوابط لازم است قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 رعايت گردد .

باغات داخل محدوده قانوني :

-1 باغاتي كه شهرداري علاوه بر مصوبات طرحها ميتواند تملك نموده و به صورت فضاي سبز عمومي نگهداري كند ( اعم از اينكه در طرح مصوب داراي كاربري باشند يا نباشند)به فضاي سبز عمومي تبديل شود .

-2  سطوح حاشيه اي

در باغات حاشيه اي داخل محدوده قانوني ضوابط مربوط به باغات داخل محدوده استحفاظي موارد بند " ب " رعايت شود .

-3 باغ - مسكوني

باغاتي كه فاقد كاربري مصوب خدمات و فضاي سبز عمومي باشند قابل تبديل به منطقه باغ- مسكوني با ضوابط تفكيك و ساختمان سازي ويژه به شرح زير هستند :

3-1) حداقل تفكيك، افراز و تقسيم 2000 مترمربع با تراكم ساختماني 20 % و حداكثر سطح اشغال 10%

در صورتيكه مالك مايل به استفاده از تراكم بيشتر باشد در مقابل افزايش مساحت قطعات تفكيكي اجازه احداث ساختمان با تراكم و طبقات بيشتر بشرح زير داده مي شود :

2-3 ) در قطعات 3000 تا 5000 مترمربع اجازه استفاده از تراكم ساختماني %30 با حداكثر سطح اشغال سطح زمين .

3-3 ) در قطعات تفكيكي 5000 مترمربع به بالا اجازه استفاده از تراكم ساختماني 45  % با حداكثر سطح اشغال 15 % سطح زمين .

تبصره : 1باغات تفكيك شده قبلي كه كمتر از 2000 مترمربع مساحت  داشته باشند نيز مشمول ضابطه1-3  هستند در قطعاتیکه سطح اشغال ساختمان ساختمان كمتر از 150 مترمربع باشد ، حداكثر تا 150 مترمربع سطح اشغال در دو طبقه يك طبقه زيرزمين مجاز است.

تبصره :2 درصورت احداث ساختمان مسكوني در يك طبقه ، محل استقرار آن بايد از هر ضلع زمين حداقل 4 متر فاصله داشته باشد . اين فاصله در مورد ساختمانهاي 2 طبقه 8 متر، 3 طبقه 12 متر و 4 طبقه 16 متر مي باشد. احداث ساختمان با بيش از 4 طبقه در مناطق باغ- مسكوني مجاز نيست. نقشه استقرار بنا درزمين با رعايت كمترين ميزان قطع درخت به تصويب اداره كل مسكن و شهرسازي استان برسد .

تبصره : 3در كاربريهاي خدماتي انتفاعي مانند : هتل، واحدهاي تفريحي، ورزشي و فرهنگي مصوب، رعايت كليه ضوابط اين بند الزامي است، لكن در كاربريهاي خدمات عمومي استفاده از حداكثر 15 درصد سطح اشغال و 45% تراكم درتمام حالات بلامانع است .

تبصره :4 با استفاده از مزاياي تفكيك مربوط به قطعات بزرگتر موضوع  بندهاي2 - 3  و3 -3  هرگونه تفكيك بعدي ممنوع است و مراتب بايستي در سند مالكين وصورتمجلس تقكيكي قيد شود .

 

توضيحات :

:P عبارت است از آخرين نرخ ارزش معاملاتي زمين كه ملاك عمل اداره امور اقتصادي و دارايي شهر  مي باشد و در اجراي ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم تعيين و ابلاغ مي گردد .

: S مساحت خالص قطعات تفكيكي

فصل نهم

عوارض حذف پاركينگ

ماده واحده : عوارض حذف پاركينگ املاك در مناطقي كه طبق تبصره 2 اين تعرفه مشخص مي شود بشرح ذيل محاسبه و وصول مي گردد.

الف : عوارض حذف پاركينگ املاك مسكوني تا  دو واحد کسری پارکینگ ( طبق فرمول زير)

5×25 × P                                                                       به ازاء هرواحد

ب : براي واحدهاي مسكوني بالاتر از 2طبقه ، تجاري و ساير كاربريها به ازاء حذف هر واحد پاركينگ برابر فرمول

25P + 15S  محاسبه و اخذ مي گردد.(دو واحد کسری پارکینگ به بالا).

ضمناً مبلغ S برابر 250 / 000 ريال مي باشد.

= P با قيمت منطقه بندي موضوع ماده 64  )قانون مالياتهاي مستقيم

ج: متراژ مربوط به هر واحد پاركينگ با توجه به ضوابط پيش بيني شده در طرح هادي تفضيلي و جامع هر شهرداري محاسبه مي شود.

د : در مواردي كه پاركينگ حذف شده در كميسيون ماده صد مشمول جريمه گرديده عوارض حذف پاركينگ محاسبه نخواهد شد.

تبصره :1 مطابق طرح تفصيلي هر واحد پاركينگ 25 مترمربع محاسبه گردد.

تبصره :2 مواردي كه از نظر شهرسازي و ترافيكي حذف پاركينگ ضرورت دارد مي بايست طي آئين نامه اي توسط معاونت هاي معماري و شهرسازي  حمل ونقل و ترافيك تهيه و به تصويب شورا برسد.

تبصره :3 كليه ساختمانهاي تجاري و مسكوني كه قبل از سال 1352 احداث شده باشند از پرداخت اين عوارض معاف مي باشند.

تبصره :4 ساختمانهايي كه بعد از سال 1352 و تا پايان سال 1382 احداث شده باشند به ازاء هر واحد كسري پاركينگ     P   80 اخذ مي گردد.

عوارض حذف پاركينگ از واحدهاي تجاري و مسكوني كه اقدام به تبديل پاركينگ به تجاري مسكوني، انباري و غيره مي نمايند به شرح ذيل حاسبه مي گردد.

)                          فرمول محاسبه P + 12 S                     (  20

: P آخرين نرخ قيمت منطقه بندي ملاك عمل شهرداري

: S قيمت احداث يك مترمربع پاركينگ )قيمت براي سال 1390 برابر با 750/000 ريال(

توجه : سالانه 15% به مبلغ S اضافه خواهد شد.

3- حذف پاركينگ در موارد زير مجاز بوده و عوارض پاركينگ حذف شده اخذ خواهد شد در غير اينصورت بايستي پاركينگ

تا شعاع عملكرد حداكثر 150 متر) به ازاء هر پاركينگ روباز 15 مترمربع و روبسته به وسعت 25 مترمربع( تأمين نمايد. توضيحاً مستند به مصوبه شماره 8346 ش الف س مورخ 1387 /11/ 8 چنانچه امكان احداث و يا

خريد پاركينگ گروهي در شعاع 150 متري ميسر نباشد با اخذ100 p آخرين ارزش معاملاتي زمين) ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم ( و درگذرهاي تا 8 متر در بافتهاي فرسوده و مناطق محروم 80 P  به متراژ 15 مترمربع اقدام خواهد شد

(1 موارد خاص از قبيل وجود درختان كهنسال در مدخل ورودي پاركينگ، شيب طبيعي بيش از حد متعارف، (حداقل تا 15 درصد) تقاطع شريانهاي ارتباطي و يا خدماتي، قرار گرفتن در ميادين شهري در صورت عدم امكان جايگزيني پاركينگ در شعاع عملكرد مناسب مي توانند با پرداخت عوارض حذف پاركينگ اقدام نمايند.

(2 واحدهاي تجاري محله اي با حداكثر 30 مترمربع در بر گذرهاي با عرض كمتر از 16 متر كه به هيچ وجه امكان تأمين پاركينگ در زيرزمين ويا پيلوت نداشته باشند. بديهي است ملك مورد نظر بايستي طبق طرح تفصيلي مصوب نقش محله اي داشته باشد در هر پلاك يك واحد تجاري محله اي در نظر گرفته شود   .

3) كليه واحدهاي يك طبقه مسكوني كه قصد احداث طبقه بالاي همكف را دارند در صورتيكه امكان تأمين پاركينگ وجود نداشته باشد پاركينگ مورد نياز براي حداكثر معادل زير بناي طبقه همكف و حداكثر به تعداد 2 واحد پاركينگ قابل حذف و خريد است .

فصل دهم

عوارض حق النظاره مهندس ناظر

در هنگام صدور پروانه ساختماني براي تهيه نقشه و نظارت مهندسين ناظر ساختماني به مأخذ 5% از كل هزينه تهيه نقشه و خدمات كارشناسي از مهندسين مرتبط اخذ مي شود .

 

فصل يازدهم

عوارض قطع اشجار

ماده واحده: در اجراي بند 16 ماده 71قانون تشكيلات شوراها و تبصره 1ماده 5 قانون تجميع عوارض به شهرداري  اجازه داده مي شود  عوارضي به شرح ذيل از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه اقدام به قطع درخت مي نمايند وصول نمايد:

 

عوارض قطع و موجبات از بين رفتن اشجار

براي جبران خسارات وارده به فضاي سبز و درختان عوارضي تحت عنوان قطع درختان بشرح جداول ذيل تصويب مي گردد كه صد درصد در آمدهاي حاصل از اين عوارض با تصويب هئيت مديره سازمان پاركها و فضاي سبز به مصرف امور زيربنايي و گسترش فضاي سبز خواهد رسيد.

 

 

 

-1درختان استثناء

 

-1-1 درخت با محيط بن تا 30 سانتي متر هر اصله ...........500000.... ريال

-2-1 درخت با محيط بن تا 50 سانتيمتر علاوه بر مبلغ ...............500000........ ريال به ازاي هر سانتيمتر مازادبر 30 سانتیمتر ....100000.......... ريال

-3-1 درخت با محيط بن تا 100سانتي علاوه بر مبلغ ............1000000... ريال به ازاي هر سانتيمتر مازاد بر 50 سانتي متر ..............100000.....ريال

-4-1 درخت با محيط بن بيش از 100سانتي متر علاوه بر مبلغ .............6000000....... ريال به ازاء هر سانتي متر مازاد بر 100 سانتي متر ..................100000...... ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2درختان غير مثمر

 

 

 

 

 

 

 

-1-2درجه 1

-2-1-1 درخت با محيط بن تا 30 سانتي متر هر اصله ...........500000... ريال

-2-1-2 درخت با محيط بن تا 50 سانتيمتر علاوه بر مبلغ .................500000...... ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر 30 سانتيمتر..........100000..... ريال

-2-1-3 درخت با محيط بن تا 100 سانتيمتر علاوه بر مبلغ ..............1000000...... ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتيمتر  مبلغ ..........100000...... ريال

-2-1-4 درخت با محيط بن بيش از100سانتيمتر علاوه بر مبلغ ............6000000....... ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر 100 سانتي متر به مبلغ ...................200000. ريال

 

 

 

 

-2-2 درجه 2

-2-2-1 درخت با محيط بن تا 30 سانتي متر هر اصله ............250000.... ريال

-2-2-3 درخت با محيط بن تا 50 سانتي متر علاوه بر مبلغ ................500000.... ريال به ازاي هر سانتي متر مازاد بر30 سانتي متر

عوارض مربوطه به گياهان پوششي به ازاي هر متر مربع مبلغ ...........80000.......  ريال وصول مي شود. عوارض مربوطه به درختچه هاي زينتي با نظر كميسيون بند (ب) ماده 14 حفظ و گسترش باغات با در نظر گرفتن هزينه هاي نگهداري وصول مي شود

الف: عوارض قطع درخت با مجوز شهرداري(مطابق جدول شماره يك)

(جدول شماره1)

اندازه محيط بن هر اصله به سانتي متر ميزان عوارض

میزان عوارض (ریال)

تا 50 سانتي متر

1/000/000 ریال

51  تا 100 سانتي متر

(به ازاي هرسانتيمترمازادبر 50 سانتيمتر100/000ریال) +1/000/000ریال

بيش از 100 سانتي متر

(به ازاي هرسانتيمترمازاد بر یک متر200/000ریال) +6/000/000ریال

 

ب: عوارض قطع بدون مجوز، امحاء، خشك كردن وسوزاندن (مطابق جدول شماره 2)

مسكوني دوبرابر مبلغ جدول شماره 1و2 – خيابانها و معابر 3 برابر جدول بالا- اراضي تجاري 5/2 درصد برابر جداول بالا – درختان واقع در املاك تجاري و صنعتي با ضريب4 جداول بالا

(جدول شماره2)

اندازه محيط بن هر اصله به سانتيمتر

ميزان عوارض)ريال(

تا 50 سانتي متر

2/000/000 ریال

51 تا 100 سانتي متر

(به ازاي هرسانتي مترمازادبر 50 سانتي متر200/000 ریال) + 2/000/000ریال

بيش از 100 سانتي متر

(به ازاي هرسانتي مترمازاد بر یک متر400/000 ریال) + 12000/000ریال

تبصره:1 علاوه بر جرائم و مجازاتهاي تعيين شده در لايحه « عوارض بند قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مي باشد.

تبصره: 2 درصورت كاشت درخت قطع شده فقط عوارض بندالف اخذ مي گردد.

تبصره: 3 درتصادفاتي كه منجر به قطع اشجار گردد عوارض قطع اشجار مطابق بند الف اخذ مي گردد.

تبصره:4 عوارض بندهاي الف و ب ساليانه 10 % افزايش و در صورتي كه نرخ افزايش بيش از 10% باشد موضوع منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب شوراي اسلامي شهر خواهد بود. حق كارشناسي فضاي سبز براي تجاري ها – دامداريها – كارخانه جات 300000 ريال – مسكوني 100000 ريال

فصل دوازدهم

عوارض بر نقل و انتقال

(1 عوارض بر معاملات غير منقول عبارتست  از:  3/5% ارزش معاملاتي املاك تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در هر نوبت نقل و انتقال در زمان صدور پاسخ به استعلام وصول مي گردد. كليه انتقال دهندگان املاك اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي مشمول پرداخت اين عوارض مي گردند.

(2 عوارض واگذاري محل (حق كسب و پيشه يا حتي تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل ) عبارتست از2%ارزش معاملاتي دارايي در صورت مشابه يا100P معاملاتي حق واگذاري محل، اعلامي وزارت امور اقتصادي و دارايي .

توضيح :

الف: بديهي است هر زمان شهرداري از انتقال حق كسب و پيشه و يا تصرف محل يا حقوق ناشي از تصرف محل آگاه گردد عوارض فوق را وصول مي نمايد.

املاكي كه در تعريض گذر مورد مسيري يا طرح شهرداري واقع مي گردند و مالك نسبت به انتقال زمين به نام شهرداري اقدام مي نمايد مشمول پرداخت عوارض نقل و انتقال نمي گردد.

تبصره : در خصوص محاسبه عوارض نقل و انتقال املاك داراي عرصه و اعياني براي عرصه نوع كاربري برابر طرح هادي و جامع و براي اعياني نوع استفاده از ساختمان ملاك محاسبه خواهد بود.

کاربری مسکونی

ضریب 2

تجاري

ضریب 6

اداري

ضریب 5

صنعتي

ضریب3

ساير کاربری

ضریب2

 

فرمول     10 % × S ×  P×  K   عرصه

10 %  × S ×  P ×  K   اعیان

P =قيمت منطقه اي روز دارايي

توضيح :

مستند به نظريه حقوقي شماره/ 17590 / 60 ح مورخ86 /11/ 29  با توجه به اينكه  اصل بر پرداخت عوارض مي باشد و معافيت از پرداخت عوارض جنبه استثنايي داشته و نياز به تصريح مقنن دارد و نظر به اينكه در بند ب مصوبه مذكور قانونگذار درمقام بيان ، صرفاً در خصوص معافيت از پرداخت عوارض نقل و انتقال ملك اعلام نظر نموده است.

ب : باعنايت به اينكه به موجب ماده 6 آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب/5/ 24 1385 متعاملين در زمان معامله موظف به اخذ مفاصا حساب از شهرداري نمي باشند و ايشان تنها ضمن سند تنظيمي

متعهد مي گردند بدهيهاي ملك مورد نظر را پرداخت نمايند و مسووليت نامبردگان نسبت به اين بدهيها تضامني خواهد بود لذا به منظور وصول عوارض قانوني شهرداري ، بدينوسيله به شهرداري اجازه داده مي شود مطالبات خود بابت عوارض صدور

پروانه ساختماني ، نوسازي، حق مشرفيت، تراكم و ارزش افزوده و هزينه خدمات را از مالك يا مالكين فعلي املاك مذكور براساس آخرين نرخ و مصوبات قانوني صادر شده به روز محاسبه و وصول نمايند .

تبصره :1 جرائم و عوارض موضوع آراء كميسيون ماده صد و كميسيون ماده هفتاد و هفت قانون شهرداري شامل اين ماده واحده نمي باشد .

تبصره :2 باتوجه به اينكه شهرداري براساس قوانين و مصوبات جاري در هر نقل و انتقال املاك اعم از ملكي و يا سرقفلي عوارض ي را تحت عنوان عوارض نقل و انتقال براساس آخرين ارزش تعيين شده از سوي اداره امور اقتصادي و دارايي از متعاملين اخذ مي نمايد . بنابراين چنانچه ملكي از تاريخ تصويب اين ماده واحده بدون اخذ مفاصا حساب شهرداري طي يك يا چند مرحله ، نقل و انتقال شده باشد در زمان مراجعه به شهرداري ، كليه عوارض نقل و انتقال به تعداد معاملات انجام شده به نرخ زمان مراجعه محاسبه و اخذ مي گردد همچنين عوارض نقل و انتقال املاكي كه قبل از تاريخ تصويب اين مصوبه منتقل شده اند بر مبناي نرخ زمان تنظيم سند وصول خواهد شد.

فصل سيزدهم

هزينه بهاء خدمات پسماند

الف: بهاء خدمات از واحدهاي مسكوني:

هزينه خدمات جمع آوري، پسماند از واحدهاي مسكوني در سال30% عوارض ساليانه نوسازي و از سال 1389به بعد 30% عوارض. ساليانه نوسازي وصول مي گردد.

پسماند واحدهاي تجاري

ب : هزينه خدمات پسماند از واحدهاي تجاري

واحدهاي تجاري كم زباله درسال متري 5000 ريال حداقل 100000 ريال

واحدهاي تجاري پر زباله در سال متري 10000 ريال حداقل 200000 ريال

تبصره: 1 شروع اخذ بهاي خدمات جمع آوري ، پسماند بعد از اتمام دومين دوره اعتبار پروانه ساختماني ميباشد

ج: بها خدمات از اماكن اداري و...

ساليانه بر حسب اعياني تا 500 متر 1.000.000 ريال از 500 تا 1000 متر 1.500.000 ريال از 1000 متر به بالا هر 1000 متر 500.000 ريال

د: مساجد، حسينيه ها و تكايا از پرداخت بهاي خدمات پسماند معاف مي باشند بديهي است چنانچه در اين اماكن واحدهاي غير مرتبط (مانند واحدهاي تجاري و...عين بندالف و ب ) مستقر باشند مشمول پرداخت بهاي هزينه خدمات خواهند بود.

ه : مراكز ورزشي و مدارس (مهد كودك، مدارس ابتدايي، راهنمايي و متوسطه) دولتي و غيردولتي از پرداخت بهاي هزينه خدمات معاف مي باشند.

و: در خصوص موارد خارج از شمول اين مصوبه شهرداري مي تواند با انعقاد موافقت نامه هزينه خدمات جمع آوري پسماند را دريافت نمايد.

 

 

 

 

 

ليست مشاغل پر زباله شهري

رديف

شغل (واحد تجاري)

رديف

شغل (واحد تجاري)

1

گل فروشي ها

13

تالارهاي پذيرايي

2

ميوه و سبزي فروشي ها

14

بارفروشان )ميوه و تره بار(

3

ساندويچي ها

15

اتوسرويس ها) خدمات روغن، لاستيك، تعميرات و كارواش(

4

سوپر ماركت ها

16

كارخانجات داخل حريم شهر

5

رستورانها

17

مراكز تجاري و پاساژها

6

هتلها و مهمانسراها 

18

مراكز اداري، نهادها، شركت ها، ارگانهاي دولتي و غير دولتي

7

كله پزي و سيرابي فروشي ها

19

مراكز آموزشي) بجز مدارس دولتي(

8

بيمارستان ها )پسماند غير عفوني(   

20

بوفه ها سينما، مراكز آموزشي و...

9

آشپزخانه ها

21

ترمينال هاي مسافربري

10

كافه ترياها و كافي شاپ ها 

22

فرودگاه ها

11

بستني و آبميوه فروشي ها 

23

مبل سازي و درودگري و نجاري

12

فروشگاه هاي مرغ و ماهي و تخم مرغ

فصل چهاردهم

بهاء خدمات از بانكها، صندوق هاي قرض الحسنه

و ساير مؤسسات مالي و اعتباري و دفاتر بيمه

الف : بهاي خدمات از بانك هاي دولتي و خصوصي

شعب بانك ها ساليانه 5.000.000 ريال

ب : بهاي خدمات از صندوقهاي قرض الحسنه

-1 شعب صندوق قرض الحسنه كشوري ماهيانه 2.000.000ریال

ج : بهاي خدمات از موسسات مالي و اعتباري بنيادهاو تعاونيهاي مالي اعتباري

-1 سرپرستي آنها ماهيانه2.000.000  ریال

-2 صندوق تعاون 2.000.000 ريال

د- بهاي خدمات از دفاتر بيمه

1-نمايندگي بيمه سالانه  1.000.000ریال

فصل پانزدهم:

موادي ازقانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347وعوارض اراضي رها شده (ماده 110 قانون شهرداريها)

ماده: 1 قانون نوسازي و عمران شهري

نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پاركهاو پاركينگها و ميدانها و حفظ و نگهداري پاركها و باغهاي عمومي موجود و تأمين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و  مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداري ها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذكور مكلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند.

ماده :2قانون نوسازي و عمران شهري

در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي كه وزارت كشور تعيين واعلام كند بر كليه اراضي و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهاي آنها كه طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود شهرداريها مكلفند براساس مقررات اين قانون عوارض مذكور را وصول كرده و منحصراً به مصرف نوسازي و عمران شهري برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مطرح در اين قانون در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود.

تبصره : براساس تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا،ارايه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (قانون تجميع عوارض)  مصوب  1381/10/ 22مجلس شوراي اسلامي عبارت پنج در هزار مندرج در ماده 2 به عبارت يك درصد 1% كه از ابتداي سال 1382 قابل اجراء است. همچنين به استناد قسمت يك رديف5 جدول شماره25          قانون بودجه 1389 كل كشور ضريب مزبور به يك اصلاح مي شود و نيم درصد ( 1/5% ) افزايش مي يابد.

 

 

ماده 4 : قانون نوسازي و عمران شهري

بهاي اراضي و ساختمان ها و مستحدثات مذكور در ماده 2 اين قانون برمبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مكلفند حداكثر ظرف دو سال از تاريخ شمول، مميزي هاي مذكور را با رعايت ضوابط ذيل به عمل آورند و مادام كه مميزي به عمل نيامده بهائي كه از طرف مالك يا مالكين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها براساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاك عمل محسوب خواهد شد.

بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود كه به وسيله وزارت كشور و وزارت دارايي با كسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات براساس ضوابطي خواهد بود كه وزارتخانه هاي كشور و آباداني و مسكن تعيين نموده و به تصويب هيئت وزيران رسيده باشد.

تبصره : 1در مورد كارخانه ها و كارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي وعلمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاك پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت.

تبصره : 2در مناطقي از محدوده شهر كه آب مشروب لوله كشي و برق يا يكي از آنها در دسترس ساكنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يك از آنها كه تأمين نشده 25 % از عوراض مقرر كسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد.

تبصره :3مالكين و متصرفين املاك مكلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همكاري كنند و هرگاه از انجام اين تكليف خودداري كنند مأمورين مميزي در مورد اراضي باير يا بدون حصار با تشخيص علي الرأس و در  مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام كتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملك شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود.

تبصره :4 ضوابط مذكور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد.

 

 

فصل شانزدهم :

عوارض سطح شهر :

به کلیه اراضی،املاک و بناهای واقع در محدوده قانونی شهر عوارضی معادل یک درصد قیمت منطقه ای روز دارایی زمین و ساختمان برای شهرهایی که فاقد عوارض نوسازی می باشند محاسبه و اخذ خواهد شد.

فصل هفدهم :

عوارض بر دکل های مخابراتی :

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با شرکت مخابرات ایران عقد قرارداد نصب دکل تنظیم می نمایند می بایست نسبت به پرداخت عوارض به حساب شهرداریهای هر محل اقدام نمایند

طبق فرمول      s×10p

فصل هجدهم:

هزینه حفاری :

بر اساس ماده 103 قانون شهرداری ها کلیه ی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و خصوصی موظفند قبل از هر گونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن،برق وآب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فردی رعایت نقشه جامع شهر سازی را بنمایند.این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و مؤسسه اقدام کننده مکلف است هر گونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به آسفالت یا ساختمانها،معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد ترمیم نموده و به وضع اول در آورد در اینصورت شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حالت اول در آورده.و هزینه ترمیم شده را با 30% اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.

نحوه محاسبه عوارض حفاری جهت صدور مجوز

*برای اشخاص حقوقی مطابق جدول ذیل و برای اشخاص حقیقی 30 درصد کمتر است

شرح آیتم

واحد

قیمت (ریال)

حفاری آسفالت پیاده رو

متر مربع

222860

حفاری آسفالت سواره رو

متر مربع

546870

حفاری آسفالت خیابان 45 متری

مترمربع

676870

حفاری مسیر خاکی

متر مکعب

218900

حفاری پیاده رو با کف فرش

متر مربع

313500

هزینه جدول گذاری

متر طول

600000

فصل نوزدهم :

نحوه استرداد عوارض پرداختي موديان :

در موارديكه قبل از شروع عمليات ساختمان و در مهلت اعتبار پروانه مالك يا مالكين مربوطه از احداث ساختمان  منصرف گرديده باشند استرداد  عوارض صدور به مالك با مالكين مربوطه بلامانع است در اينگونه موارد پس از بررسيهاي لازم و احراز امر اصل پروانه صادره باطل و ضبط گرديده و مراتب بطلان آن به كليه دوايري كه قبلاً رونوشت پروانه را دريافت داشته اند اعلام مي گردد. ( قبل از صدور پروانه ساخت 5% اخذ گردد – بعد از صدور پروانه ساخت و درزمان اعتبار پروانه 10%)

نحوه استرداد اضافه پرداختي موديان :

جهت استراد اضافه موديان احتياج به نسخ فيش مخصوص مودي و صاحب حساب و گزارش توجيهي مسول ذيربط و چگونگي استرداد همچنين تائيد به شهرداري مي باشد.

1) در صورت رفع تخلف قبل از مختومه شدن پرونده ماده صد بعد از صدور لغو جريمه توسط كميسيون ماده صد عوارض و جريمه پرداخت شده تا يكسال از زمان واريزي قابل استرداد مي باشد.

ج) توقف احداث بنا بر اثر حوادث غير متقربه (ناشي از زلزله، طوفان، آتش سوزي، ورشكستگي، بيماري صعب العلاج، يا فوت مالك) كه موجب انصراف مالك از ادامه احداث ساختمان شود چنانچه به تاييد مراجع ذيصلاح برسد كارمزد كسر نخواهد شد

د) درصورت اشتباه در محاسبه عوارض عوارض وصول ارقام اضافي از سوي شهرداري

 

فصل بيستم

عوارض حق الارض (حق بهره برداري)

به منظور تامين قسمتي از هزينه هاي تملك و اجرا و نگهداري خيابان هاي جديد الاحداث كه مورد استفاده و بهره برداري شركت هاي آب و فاضلاب برق، گاز، و مخابرات و ساير شركتهاي خصوصي در راستاي احداث و تكميل و توسعه شبكه هاي نيروي رساني و ساير قرار مي گيرد عوارض حق بهره برداري به صورت سالانه به شرح رابطه ذيل محاسبه و از آن ها اخذ خواهد شد.

L×W ×P = عوارض هرساله استفاده از اراضي و معابر

منظور از (W) عرض و (L) طول عبارت از عرض و طول بهره برداري از خيابان ها جهت توسعه و ترميم شبكه هاي تاسيساتي

تبصره 1: در صورتيكه دستگاههاي اجرايي و شركتهاي خصوصي فوق الذكر از نظر فني حرفه اي براي تاسيسات خود منظور و مشخص نمايند در محاسبه عوارض، عرض حريم به عنوان (W) محاسبه و لحاظ خواهد شد و چنانچه به هر دليلي در هنگام صدور مجوز از سوي شهردار درخواست جريمه نگردد و بعداً رعايت حريم به شهرداري ابلاغ شود عرض حريم با ارزش روز محاسبه و عوارض آن اخذ خواهد شد.

تبصره 2: اين عوارض سالانه بوده و هزينه حفاري مجزا از اين موضوع مي باشد.

تبصره 3: شركتهاي كه مشمول پرداخت اين عوارض مي گردند مي بايست عوارض متلقه را در مقاطع زماني به سه ماهه پرداخت نمايند.

تبصره 4: شهرداري موظف است تا پايان سال با تشكيل كميته اي با حضور نمايندگان شركتهاي ذيربط و ساير دستگاههاي مرتبط نسبت به تعيين طول معابر و متراژ سهم هريك از آنها اقدام نمايد.

تبصره2 : عوارض ديواركشي براي املاكي كه براساس پروانه ساختماني احداث و يا داوطلبانه نسبت به عقب نشيني اقدام نمايند شامل نمي گردد.

 

 

فصل بيست و یکم :

عوارض ديواركشي

عوارض ديوار كشي براي املاكي كه جزء حياط ساختمان محسوب شده و بر اساس پروانه ساختمان احداث مي گردند و يا افرادي كه داوطلبانه نسبت به ديواركشي اقدام نمايند شامل نمي گردند.

عوارض ديواركشي:

در هنگام صدور پروانه احداث ديوار براي اراضي با كاربري هاي مختلف شهرداري مي بايست از روش ذيل نسبت به محاسبه عوارض متعلقه اقدام نمايد.  P×h×L×K

در فرمول مذكور K= ضريب املاك با كاربريهاي مختلف

L= طول ديوار كشي

H= ارتفاع ديوار با هرنوع مصالح به جز فنس و سيم خاردار

P = قيمت منطقه بندي زمين مورد نظر

ضريب K براي اراضي با كاربري مسكوني ، تجاري ، صنعتي و مشاغل مزاحم شهري  واداري (2) و براي ساير كابريها ضريب (1) و براي حريم شهر  وحوزه استحفاضي (1) اعمال مي شود .

تبصره 1: عوارض ديوار كشي صرفاً به آن قسمت از عرصه كه نياز به احداث ديوار دارد تعلق مي گيرد.

تبصره2: صدورز مجوز ديواركشي و اخذ عوارض مربوطه صرفاً در مواردي كه با ضوابط شهرسازي مغايرت داشته باشد و يا كميسيونهاي مقرر در قانون با مورد فوق موافقت نموده باشند امكان پذير است.

فصل بيست و دوم

جهت واگذاري امتياز نصب دكه مطبوعاتي براي يكبار از فرمول زير استفاده مي شود.

2           × قيمت منطقه بندي  × متراژ دكه  × عرض گذر

تبصره 1: ابعاد كيوسك (دكه) مي بايست بشرح ذيل باشد

طول حداكثر 4 متر         عرض حداكثر 2 متر               ارتفاع 5/2 متر

تبصره 2: بدنه كيوسك (دكه) مي بايست از نوع فايبر گلاس يا بصورت شيشه اي يا طرحي كه به تائيد واحد فني و عمران و زيبا سازي شهرداري براساس مبلمان شهري باشد.

فصل بيست و سوم :

عوارض ايمني ساختمانها

به منظور افزايش امكانات ايمني و سيستم آتش نشاني و به لحاظ ايجاد ايمني لازم براي ساختمانها در موقع صدور پروانه براي يك بار عوارض آتش نشاني از مالك به مأخذ 2% از كل عوارض صدور پروانه دريافت و فقط به مصرف گسترش و توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و امكانات آن مي شود.( كل عوارض صدور پروانه در مواردي كه پرونده ساختماني در كميسيون ماده صد مطرح مي گردد در جريمه ماده صد لحاظ نمي شود.)

فصل بيست وچهارم :

نحوه صدور پروانه ساختماني المثني:

صدور پروانه ساختماني المثني فقط با تائيد مراجع ذيصلاح از جمله نيروي انتظامي در موقع مفقودي، سرقت، آتش سوزي، و سايرحوادث غير متقربه بعد از محرز شدن وقوع حادثه با اخذ كارمزدي معادل 5000 ريال براي هر مترمربع پروانه صادره مقدور خواهد شد.

فصل بيست وپنجم :

عوارض حذف 10% فضاي سبز مسكوني و تجاري

مالكين احداث بناي مسكوني و تجاري مكلف به اختصاص 10 % عرصه به فضاي سبز مي باشند در صورتي كه مالك بعد از احداث بنا عرصه مورد نظر را به فضاي سبز اجرا و تبديل ننمايد براي يكبار به شرح فرمول مشمول پرداخت جريمه مي باشد.

A=%10S(M+N+2P)                                                                                  M : عدد ثابت هزينه اجراي فضاي سبز در يك مترمربع براي كليه شهرهاي استان تهران 50000 ريال در نظر گرفته شده است

N : عدد ثابت نگهداري در سال يك متر فضاي سبز كه براي كليه شهرهاي استان تهران 50000 ريال در نظر گرفته شده است

S : مساحت عرصه كل پلاك مي باشد

P : عدد متغيير كه همان ارزش منطقه اي آن شهر مي باشد.

A  :مبلغ قابل وصول مي باشد

براي محاسبه عوارض حذف 25% فضاي سبز كارخانجات و كارگاههاي صنعتي از فرمول زير استفاده مي شود

A=%25S(M+N+2P)

 

فصل بيست و ششم:

عوارض تابلوهاي تبليغاتي

براي محاسبه عوارض ساليانه تابلوهاي تبليغاتي نصب بر روي اماكن تجاري، اداري، صنعتي و صنفي از فرمول ذيل استفاده  مي شود.

قيمت منطقه بندي محل نصب × مساحت تابلو = عوارض تابلو

تبصره 1: براي تابلوهايي كه نياز به پايه و نصب آن در معابر شهري دارد در هنگام محاسبه از فرمول ذيل استفاده مي شود.

12ماه× قيمت منطقه اي محل نصب× (ارتفاع پايه + مساحت تابلو)

تبصره 2: براي تبليغاتي كه بر روي ديوارهاي مشرف به معابر و خيابانهاي سطح شهر نوشته مي شوند مساحت ديوار نوشته شده به عنوان مساحت تابلو لحاظ گرديده و مطابق فرمول فوق عمل مي شود.

فصل بيست و هفتم:

عوارض انبارها و سردخانه ها

براي محاسبه عوارض انبارها و سردخانه ها با توجه به تنوع مساحت فضاي انبارها و سرد خانه ها و نوع استفاده از انها براي گروه هاي شغلي مختلف از جمله صنعتي، كشاورزي، بازرگاني، تجاري و غيره ... از فرمول زير استفاده مي شود.

A=H+(S*P*K)

A : عوارض سالانه

H : قيمت پايه صنف انبار يا سردخانه مندرج در جدول تعرفه عوارض صنفي

P : قيمت منطقه اي

S : مساحت بناي انبار يا سرخانه

K : ضريب شغلي كه براي شغل هاي مختلف تعيين مي شود.

كشاورزي 0    صنعتي .0/7   بازرگاني0/20    تجاري  20%

تبصره 1: فضاي مربوط به شوارع فضاي سبز تاسيسات و ساختمانهاي اداري انبارها و سردخانه ها به عنوان فضاي انبار تلقي نمي شود.

 

فصل بيست و هشتم: تعرفه عوارض بر بارنامه هاي حمل بار برون شهري :

عوارض بر حمل و نقل بار برون شهري معادل3% نرخ كرايه پيش بيني شده در بارنامه هاي رسمي توسط بنگاه هاي باربري فعال و يا آژانس هاي باربري مستقر در پايانه هاي باربري دريافت و به حساب شهرداري واريز مي نمايد. تسويه حساب منوط به انطباق وجوه واريزي با صورت حسابهاي مربوطه مي باشد.

فصل بيست و نهم : عوارض حق امتياز و عوارض بهره برداري خطوط تاكسيراني :

با هماهنگي و اخذ دستور العمل و مصوبه شوراي شهر

-عوارض انتقال تاكسي 200000  تومان

- صدور دفترچه خودروهاي خطي  50000  تومان

- تمديد دفترچه خودروهاي خطي 20000 تومان

- تعويض دفترچه خودروهاي خطي 10000 تومان

- صدور دفترچه اوليه براي مالك تاكسي ( امتياز تاكسي)  150000 تومان

- صدور دفترچه براي راننده كمكي تاكسي ها 50000 تومان

- تمديد دفترچه مالك خودروخطي   15000 تومان

- تمديد دفترچه مالك تاكسي ها 15000 تومان

- تمديد دفترچه راننده هاي كمكي تاكسي ها  20000 تومان

-تشكيل پرونده براي خودروهاي خطي يا تاكسي 10000 تومان

- تبديل تاكسي هاي فرسوده به نو 50000 تومان

- تعويض خط 30000 تومان

 

فصل سی ام:  اقداماتی که احتیاج به کسب مجوز ندارد:

اقدامات زیر از طرف متقاضیان در محدوده خدماتی آزاد شده احتیاج به مراجعه شهرداری و کسب مجوز ندارد

-1 مرمت پشت بام از قبیل تعویض قیر گونی پوشش آسفالت،نصب موزایک،اندود کاه گل،تعویض یا تعمیر شیروانی

-2 تعویض موزایک ساختمان و راه پله

-3 سفید کاری و نقاشی و نصب کاشی

-4 نما سازی اعم از ساختمان ودیوار حیاط

-5 محوطه سازی در منازل و مجتمع های مسکونی مشروط بر عدم حذف پارکینگ

-6 تعمیر یا تعویض سرویس های بهداشتی

تعمیر درب یا پنجره مشروطه به عدم تغیر در نظام فنی و معماری و کاربری ساختمانی

 

 

 

فصل سي و یکم

عوارض کسب و پیشه: در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می گردد

( براي سال 1390          A=  H+(s×p×k) )

50

( قبل از سال1390                                 ) )

جمع عوارض=A

ارزش منطقه عرصه برابر دفترچه دارایی=P

مساحت واحد صنفی=S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف=H

ضریب گروه شغلی=K

گروه یک (خواربار – خشکبار – تره بار – لبنیات و نظایر آن)= 2/5

گروه دو (انواع اغذیه – رستوران ها – قنادی ها – نانوایی ها و نظایر)= 2/5

گروه سه (فروشندگان لوازم خانگی و صنعتی و نظایر آن)= 2/5

گروه چهار (فروشندگان لوازم تحریر – آرایشی،بهداشتی و نظایر آن)= 2/5

گروه پنج (فروشندگان پوشاک – قماش کیف و کفش و نظایر آن)= 2/5

گروه شش (خدمات عمومی – پزشکی و نظایر)= 2/5 صنف مشاورین املاک= 6/5

گروه هفت (خدمات اتومبیل و نظایر آن)= 1/5

گروه هشت (تعمیر کاران لوازم برقی – الکتریکی – صوت و تصویر و نظایر آن)= 2

گروه نه (فروشندگان قطعات اتومبیل و موتورسیکلت و نظایر آن)= 2

گروه ده (دروگران – سازندگان مبل،صندلی – صنایع فلزی و نظایر)= 1/5

گروه یازده (مصالح ساختمانی و ابزار آلات و نظایر آن)= 1/5

گروه دوازده (فروشندگان طلا و جواهر و ساعت)= 6/5

گروه سیزده (جایگاههای فروش مواد نفتی و نظایر آن)= 1

تبصره: در راستای وصول به موقع عوارض صنفی متناسب با قوانین ارزش افزوده معادل5/2% درصد جریمه تاخیر در پرداخت به موقع عوارض اعمال می شود.

 

فصل سي و دوم

تکالیف قانونی شهرداریها به موجب تبصره7 ماده صد قانون شهرداریها

شهرداریها در تمامی مراحل اقدامات عمرانی اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم شهر اختیارات و تکالیف قانونی بر عهده دارند. پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوطه امضاء شده باشد در نقشه های ارائه شده به شهرداری باید مجموعه اصول و قواعد فنی تحت عنوان مقررات ملی ساختمان رعایت گردیده باشد.

در مرحله صدور پروانه ساختمانی با توجه به فصل چهارم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مواد 31،30و34) شهرداری ها تنها نقشه هایی را ( برای صدور پروانه ساختمان و سایر مجوزها ) خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوطه امضاء شده باشد و در نقشه های ارایه شده به شهرداری باید مجموعه اصول و قواعد فنی تحت عنوان مقررات ملی ساختمان رعایت گردیده باشد.

علاوه بر اختیار و تکلیف شهرداری در مورد نظارت بر اقدامات ناظران و مجریان ساختمان به استناد تبصره 7 ماده صد همزمان و به موازات مهندسین ناظر ساختمانی شهرداری مکلف به نظارت بر ساختمانهایی که در حدود شهر احداث می شود باشند.

شهرداری می بایست از ادامه کار ساختمانی خلاف به وسیله مامورین خود اقدام نماید و چنانچه لازم شود وقف قانون می تواند از وجود مامورین انتظامی برای متوقف کردن عملیات ساختمانی خلاف استفاده کند.

 

 

 

 

فصل سي و سوم :

درآمد حاصل از فروش گل وگياه :

عوارض فوق بااعلام مبالغ تعيين شده از طرف واحد فضاي سبز اخذ خواهد شد.

 

فصل سی و چهارم : عوارض حق كارشناسي :

كارشناسان شهرداري به منظور بررسي موارد : صدور پروانه ساختمان – گواهي عدم خلاف – گواهي اتمام ساختمان – پاسخ استعلامهاي بانكي – ادارات – ارگانها و امثالهم در داخل محدوده قانوني و حريم استحفاظي در شهر در هر بار بازديد به شرح ذيل از متقاضيان اخذمي گردد.

1-        درخواست بازديد ( صدور پروانه ، مفاصا حساب ، تفكيك ، استعلام كاربري و..) بر روي عرصه املاك مبلغ 50000 ريال

2-       درخواست بازديد ( صدور عدم خلاف ، پايانكار ، استعلام آب و برق و گاز و...) بر روي عرصه و اعيان 100000 ريال

3-       درخواست بازديد و رسيدگي به كارگاهها و كارخانجات داير بابيش از 2000 مترمربع عرصه مبلغ 200000 ريال

تبصره : در خصوص آن دسته از املاك كه با گزارش واحد كنترل ونظارت شهرداري و ساير دستگاههاي اجراييي بدون مراجعه مالك يا زينفع منجر به بازديد فني مي شود عوارض متناسب با مبالغ فوق به عنوان بدهي در پرونده درج مي گردد تا نسبت به وصول آن اقدام لازم بعمل آيد.

 

فصل سی و پنجم : عوارض نيم درصد ازقراردادهاي عمراني

منظور ازقراردادهاي عمراني قراردادهايي است كه بين اشخاص حقيقي وحقوقي درسطح شهر منعقد ومشمول پرداخت ماليات وبيمه ميباشد وشامل انبوه سازيها وبلند مرتبه سازيهاوتعاونيهاي مسكن مهر ميشود لكن تعاونيهاي مسكن وموارد ساخت وسازي كه منفردا"توسط مالك كه بصورت محدود انجام ميشود ازشمول اين قانون خارج ميباشند (عوارض معادل نيم درصد مبلغ كل قرارداد اخذ مي گردد)

 

 

 

فصل سی و ششم: عوارض برخدمات غسالخانه وگورستانهاي شهر

عوارض فوق جهت شستشوي اموات –حفر قبر-حمل جنازه توسط ماشين آلات شهرداري

1-مبلغ 100000ريال بابت حفر قبر وفروش اراضي غيروقفي

2-مبلغ100000ريال بابت شستشوي متوفي درغسالخانه

3-مبلغ200000ريال بابت خريد سنگ قبر(سنگ لحد)

-          كفن ودفن اموات بلاصاحب توسط شهرداري انجام مي گيرد.

فصل سی و هفتم:  سهم آموزش وپرورش

طبق بند 3ماده 13قانون تشكيل شوراهاي آموزش وپرورش دراستانها وشهرستانها ومناطق كشور مصوب 26دي 1372تاپنج درصد عوارض صدور پروانه هاي ساختماني باتفكيك زمينها-پذيره نوسازي علاوه برعوارض مذكور راكه شهرداريها دريافت مي كنند.

ماده 10-باتوجه به ماده (10)قانون –شهرداريها موءظفند جهت وصول عوارض بند (3)ماده (13)وماده(16)قانون آئين نامه هاي اجرايي را پيش بيني نمايند تاوجوه مربوط از سوي واريز كنندگان بافيشهاي مستقل بعنوان عوارض آموزش وپرورش بحساب خزانه واريز گردند.

فصل سی و هشتم: سهم كتابخانه ها

طبق ماده 6قانون تاءسيس ونحوه اداره كتابخانه هاي عموم كشور مصوب 17اسفند1382

شهرداريها مكلفند همه ساله حداقل نيم درصد(05%)درآمدهاي خود رابمنظور اداره امور كتابخانه ها دراختيار انجمن هاي كتابخانه هاي عمومي شهر مربوطه قرار دهند كه از محل پروانه ساختماني قابل وصول ميباشد

 

 

 

فصل سی و نهم: عوارض ساخت استخرهاي خصوصي

اخذ عوارض استخرهاي اختصاصي درمنازل ومجتمع هاي مسكوني درهنگام صدور پروانه ساختمان وپايانكار وهمچنين بازديدهاي دوره اي سالانه براي يكبار اقدام ميشود

جدول محاسبه عوارض استخرهاي اختصاصي درمنازل ومجتمع هاي مسكوني

رديف

مشخصات استخرها

حجم استخر

عوارض هرمترمكعب

1

روبازدرفاصله مناسب ازبناي مسكوني

روباز درفاصله مناسب ازبنامسكوني

تا30مترمكعب

بيش از30مترمكعب

4000000ريال

6000000ريال

2

درفضاي بسته وبا رعايت كليه مقررات ايمني ساختمان مسكوني

درفضاي بسته با رعايت كليه مقررات ايمي ساختمان مسكوني

تا 30متر مكعب

 

بيش از 30 متر مكعب

3000000 ريال

 

5000000 ريال

 

تبصره :كليه استخر هاي موجود اختصاصي منازل مسكوني سطح شهر مي بايست براي يك بار و حداكثر تا پايان 1389 نسبت به پرداخت عوارض فوق(نقد واقساط)اقدام نمايند در غير اينصورت عوارض مذكور سالانه معادل بيست درصد(20%)سال قبل افزايش مي يابد .

 

فصل چهلم : عوارض حمل وتخليه غيرمجاز نخاله درسطح شهر

-وانت نيسان بمبلغ 300000ريال          بهمراه لودر يا باب كت

-تراكتور بمبلغ  300000  ريال                "                    "

-كمپرسي تك ده تن بمبلغ  500000  ريال     "                   "

-كمپرسي ده چرخ بمبلغ 600000 ريال      "                 "

 

فصل چهل و یکم : عوارض برپايي نمايشگاه :

برپايي نمايشگاه هاي بازرگاني – تجاري و صنعتي و... در سطوح محلي در محدوده قانوني و حريم شهر به استثنا صنايع دستي و محصولات فرهنگي مشمول عوارض به شرح ذيل مي باشند عوارض برپايي نمايشگاه معادل 2% بهاي قيمت منطقه اي دفترچه داراي محل برگزاري نمايشگاه به صورت ماهيانه خواهد بود.

-          عوارض فروش بليط ورودي ، اعم از افراد و خودرو به مأخذ 5% بهاي بليط تعيين مي شود.

-          در خصوص بازارهاي روز داير در سطح شهر به ازاي 15 مترمربع فضاي اشغال شده جهت صنف 20.000 ريال و ورودي خودرو علاوه بر مبلغ فوق 10000 ريال اخذ گردد.

 

فصل چهل ودوم :

عوارض نخاله های ساختمانی :

کلیه مالکان هنگام دریافت صدور پروانه ساختمانی برای واحد های  تجاری، ادرای، مسکونی، صنعتی، فرهنگی و ورزشی،بهداشتی و درمانی،توریستی وغیره بر اساس ارزش قیمت منطقه ای معادل P3 از زمان شروع پروژه ساختمانی تا انتهای اجرای بر اساس مدت مندرج در پروانه عوارض پرداخت نماید.